Artikel, Berita dan Opini Tentang Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang GunungDalam Al Quran ada 3 Kata yang digunakan untuk menyebut Gunung: (JIBAALU,RAWAASIYA, SYADDA). Pertanyaannnya adalah kenapa? silahkan anda pikirkan dan cari tahu.

73. Al Muzzammil
14. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan(JIBAALU), dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

7. Al A'raaf
143. Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung(JIBAALU) itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman."

20. Thaahaa
80. Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu(ATTHUUR) dan Kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan salwa.

79. An Naazi´aat
32. Dan gunung-gunung(JIBAALU) dipancangkan-Nya dengan teguh

78. An Naba'
7. dan gunung-gunung(JIBAALU) sebagai pasak?,
20. dan dijalankanlah gunung-gunung(JIBAALU) maka menjadi fatamorganalah ia.

77. Al Mursalaat
10. dan apabila gunung-gunung (JIBAALU)telah dihancurkan menjadi debu,

ayat tentang gunung


20. Thaahaa
105. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung(JIBAALU), maka katakanlah: "Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya,

70. Al Ma´aarij
9. dan gunung-gunung(JIBAALU) menjadi seperti bulu (yang berterbangan),

81. At Takwiir
3. dan apabila gunung-gunung(JIBAALU) dihancurkan,

88. Al Ghaasyiyah
19. Dan gunung-gunung(JIBAALU) bagaimana ia ditegakkan?

21. Al Anbiyaa'
79. maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)[966]; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung(JIBAALU) dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

24. An Nuur
43. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung(JIBAALU), maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

15. Al Hijr
19. Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung(RAWAASIYA) dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

. Asy Syu'araa'
149. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung(JIBAALU) untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;


27. An Naml
61. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung(RAWAASIYA) untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

27. An Naml
88. Dan kamu lihat gunung-gunung(JIBAALU) itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

35. Faathir
27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung(JIBAALU) itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.

16. An Nahl
15. Dan Dia menancapkan gunung-gunung(RAWAASIYA) di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,

31. Luqman
10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung(RAWAASIYA) (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

18. Al Kahfi
47. Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung (JIBAALU)dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka.

41. Fushshilat
10. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung(RAWAASIYA) yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

50. Qaaf
7. Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung(RAWAASIYA) yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,

21. Al Anbiyaa'
31. Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung(RAWAASIYA) yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

77. Al Mursalaat
27. dan Kami jadikan padanya gunung-gunung(RAWAASIYA) yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?

13. Ar Ra'd
3. Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung(RAWAASIYA) dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.


101. Al Qaari´ah
5. dan gunung-gunung(JIBAALU) adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

69. Al Haaqqah
14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung(JIBAALU), lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

17. Al Israa'
37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung(JIBAALU).


16. An Nahl
68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di Gunung2(JIBAALU), di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",

18. Al Kahfi
93. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung(SYADAAINI), dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan

Share Ke Temenmu:
Kategori: List Ayat Quran
Back To Top